Kada se neko oseæa suicidalno

Ako se oseæate suicidalno u ovom momentu i potrebno Vam je da sa nekim razgovarate: kliknite ovde.

Roðeni smo sa sposobnošæu da sebi oduzmemo život. Milion ljudi godišnje napravi takav izbor. Ljudi se i dalje ubijaju èak i u društvima u kojima je samoubistvo ilegalno ili tabu.

Mnogim ljudima koji se oseæaju suicidalno se èini da nema drugog izlaza. Smrt opisuje njihov svet u tom momentu i snagu njihovih suicidalnih oseæanja ne treba potceniti – ona su stvarna, snažna i neizdrživa. Magièni lek ne postoji.

Meðutim, taèno je i sledeæe:

  • Samoubistvo je èesto trajno rešenje za prolazan problem
  • Kada smo depresivni, skloni smo da stvari posmatramo iz veoma sužene perspektive sadašnjosti. Nedelju ili meseca dana kasnije, stvari mogu izgledati potpuno drugaèije.
  • Veæina ljudi koji su nekada razmišljali o samoubistvu su sada sreæni što su živi. Kažu da nisu želeli da okonèaju svoj život nego da prekinu patnju.

    Najvažniji korak je prièati sa nekim. Ljudi koji se oseæaju suicidalno ne bi trebali da se protiv toga bore sami. Treba da potraže pomoæ SADA.
  • Razgovarajte sa porodicom ili prijateljima. Sam razgovor sa èlanom porodice, prijateljem ili kolegom može doneti ogromno olakšanje.
  • Obratite se Centru za pomoæ. Neki ljudi ne mogu da razgovaraju sa porodicom ili prijateljima. Nekima je lakše da razgovaraju sa nepoznatom osobom. Širom sveta postoje centri za pomoæ sa volonterima koji su obuèeni da slušaju. Ako je poziv previše muèan, osoba može poslati i email.
  • Razgovarajte sa lekarom. Ukoliko se neko duže vreme oseæa loše ili suicidalno, moguæe je da pati od klinièke depresije. To je zdravstveno stanje prouzrokovano hemijskim debalansom i lekar ga obièno može leèiti prepisivanjem lekova i/ili upuæivanjem na terapiju. želim da saznam više o tome.

Svakako je potrebno vreme da se «krene dalje», ali je takoðe bitno i šta æe se dešavati u tom vremenu. Kada se neko oseæa suicidalno, mora odmah razgovarati o svojim oseæanjima.

Ako se oseæate suicidalno u ovom trenutku i potrebno Vam je da razgovarate sa nekim: kliknite ovde

Do you want to contact Befrienders Worldwide?

Contact the Befrienders Worldwide member in your own country if there is one.

Find a support centre

If there are no Befrienders Worldwide members in your own country, click on the link below to find further help.

Further Support