Trợ giúp thêm có sẵn

Nếu bạn không thể tìm thấy Trung tâm trợ giúp Befrienders Worldwide gần mình, hãy thử các liên kết này để liên hệ các trung tâm trợ giúp khác:

Bạn có muốn liên hệ với Befrienders Worldwide?

Liên hệ với thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn nếu có.

Tìm một trung tâm hỗ trợ

Nếu không có thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để tìm thêm trợ giúp.

Hỗ trợ thêm