Tìm hỗ trợ ngay bây giờ

Samaritans NZ Inc

Tổ chức quốc gia cho NZ là Samaritans New Zealand - đây là một cơ quan hành chính KHÔNG phải là một đường dây trợ giúp

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Bạn có muốn liên hệ với Befrienders Worldwide?

Liên hệ với thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn nếu có.

Tìm một trung tâm hỗ trợ

Nếu không có thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để tìm thêm trợ giúp.

Hỗ trợ thêm