Tìm hỗ trợ ngay bây giờ

Người Samaritans của thành phố New York Mở ngay bây giờ

Gọi trợ giúp trong Hoa Kỳ

212-673-3000 Mở ngay bây giờ Mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Bạn có muốn liên hệ với Befrienders Worldwide?

Liên hệ với thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn nếu có.

Tìm một trung tâm hỗ trợ

Nếu không có thành viên Befrienders Worldwide ở quốc gia của bạn, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để tìm thêm trợ giúp.

Hỗ trợ thêm